Mô hình giáo dục

Phương pháp giáo dục

Cách tiếp cận: phát triển năng lực học sinh

Năng lực của học sinh là khả năng làm chủ kiến thức, kỹ năng, thái độ... phù hợp với lứa tuổi, sau đó vận hành, kết nối các yếu tố này một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ học tập, cũng như những vấn đề cuộc sống đặt ra cho các em.

Để phát triển năng lực học sinh, chúng tôi vận dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại, tích cực phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của học sinh Việt Nam.

Mỗi giờ dạy sẽ được thiết kế thành chuỗi hoạt động, trong đó học sinh khám phá, làm việc theo nhóm, thực hành và thể hiện quan điểm bản thân. Nhà trường tập trung phát triển tư duy và rèn luyện các kĩ năng của Thế kỉ 21 như :

  • Sức sáng tạo
  • Tư duy phản biện
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định
  • Khả năng tự học
  • Kĩ năng giao tiếp và hợp tác làm việc theo nhóm…

Một số tiếp cận, phương pháp và kĩ thuật dạy học điển hình được nhà trường áp dụng:

- Tiếp cận đa trí thông minh hướng tới khơi gợi tiềm năng: tạo điều kiện học tập theo các hướng khác nhau để học sinh theo đuổi trong khả năng và phong cách học tập của mình.

- Dạy học theo Dự án/ Giải quyết vấn đề/ Định hướng sản phẩm - Projecst/Problems/Performance based learning (PBL) tạo cơ hội cho học sinh được khám phá các vấn đề mà các em quan tâm. Cách tiếp cận này giúp học sinh phát triển khả năng nghiên cứu, tư duy độc lập theo hướng tích hợp, liên môn và qua đó nuôi dưỡng sự say mê học tập, áp dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

- “Lớp học đảo ngược”: học sinh được hướng dẫn đọc, nghiên cứu trước các bài giảng của giáo viên. Giờ học ở lớp sẽ dành cho các hoạt động hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình… giúp các em củng cố, tổng kết các khái niệm đã tìm hiểu trước.

- Học sinh sẽ chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, từ đó sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học nhóm, thực hành tại giờ học trên lớp giúp việc học tập hiệu quả hơn, giúp người học tự tin hơn.

- Các kĩ thuật học nhóm, đóng vai hay bản đồ tư duy… làm cho quá trình học tập trở nên hấp dẫn, tạo môi trường học tập tương tác với sự hỗ trợ hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại và của công nghệ thông tin như các phần mềm dạy học, phương tiện truyền thông (mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thông tin…) trong đó học sinh thực sự là trung tâm của quá trình lĩnh hội và vận dụng kiến thức.

Phương pháp đánh giá

​Đánh giá không thể tách rời quá trình dạy học, và là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy học. Nhà trường xem việc đánh giá kết quả học tập của học sinh (assessment of learning)  phải vì sự tiến bộ của người học (assessment for learning) và là chính là một trong các hoạt động học tập (assessment as learning) của học sinh.

Theo tiếp cận này, nhà trường tập trung đánh giá học sinh dựa trên:

- Khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng,

- Thái độ và hứng thú của người học

 để hành động một cách phù hợp, hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống.

Với hình thức đánh giá tổng kết và quá trình (summative and formative assessment), bên cạnh các phương pháp đánh giá truyền thống nhà trường kết hợp sử dụng các phương pháp không truyền thống như: quan sát, phỏng vấn, hội thảo, nhật ký, hồ sơ, báo cáo thường kỳ, bài tập lớn, đánh giá thực hành, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau…. Các tiêu chí đánh giá được mô tả rõ các mức độ và thông báo tường minh cho người học.

Phương pháp giáo dục