Thư gửi phụ huynh và học sinh nhân ngày đến trường năm học 2019-2020