Nhà trường cung cấp dịch vụ bán trú cho học sinh theo học tại trường. Cơ sở vật chất hiện đại với đặc trưng “3 riêng” cho chương trình bán trú (học riêng, ăn riêng, ngủ riêng).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  • Vào cuối mỗi năm học, Phụ huynh đăng ký các hình thức bán trú cho năm học mới. Hình thức bán trú đã đăng ký sẽ không được thay đổi trong suốt năm học.
  • Thông báo về hướng dẫn đăng ký bán trú cho năm học mới sẽ được gửi tới Phụ huynh vào tháng cuối của năm học.

img-xd

DỊCH VỤ BÁN TRÚ